Disclaimer

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie
De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatie doeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Evenmin is deze informatie bedoeld als een aanbod om aandelen te kopen of te verkopen.

Hoewel Alacar BV zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Alacar BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Alacar BV behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen
Alacar BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Alacar BV garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites zijn niet onder controle van Alacar BV en worden niet onderschreven. Alacar BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectuele eigendom
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Alacar BV. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Alacar BV. Het is echter wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

a. materialen te printen of te down-loaden voor niet-commerciele, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.

b. materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Privacy
Alacar is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar clienten van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Alacar leeft in dit kader de regels na die in de Wet persoonsregistraties en in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden Alacar Bedrijven zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden en kunnen op verzoek kosteloos toegezonden worden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. Alacar BV is lid van ACB Conflict management voor het bedrijfsleven. Waar mogelijk zal zij Alternative Dispute Resolution toepassen voor het beslechten van geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze website. Indien Alternative Dispute Resolution niet mogelijk is zal het geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

© 2005 Alacar BV